• Una Metelli è per sempre
Lettera aperta ai liutai (e ai musicisti)